مدیر امور آب و فاضلاب شهر وردآورد از نوسازی شبکه توزیع آب شهرک مسکونی دانشگاه تهران واقع در محدوده منطقه ۲۱شهرداری تهران خبر داد 

اسفندیار علیزاده گفت: برای اجرای این پروژه ۱۶کیلومتر لوله گذاری با لوله هایی در قطرهای ۸۰تا ۲۵۰ میلیمتر انجام و همزمان ۱۰۰۰ رشته انشعاب آب نوسازی شد و لوله های قدیمی از مدار بهره برداری خارج شدند.
علیزاده افزود: قدمت بالای شبکه آبرسانی و وجود انشعابهای غیرمجاز زمینه ساز بروز حوادث متعدد و هدررفت آب در این محدوده بوده و به همین علت، عملیات نوسازی شبکه با اولویت بالا در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این عملیات که توسط کارکنان بهرهبرداری و مهندسی و توسعه امور آبفای وردآورد انجام شد، مشکل افت فشار آب شهرک مسکونی دانشگاه تهران به طور کامل برطرف شد.