با هدف بهبود و ارتقای کیفیت آب شرب شهرستان شهریار، مخازن ذخیره آب این شهرستان با مجموع ظرفیت حدود ۳۳هزار مترمکعب شستوشو شد

مدیر امور آبفای شهریار گفت: از اواخر سال گذشته پنج مخزن ذخیره زمینی آب با مجموع ظرفیت ۳۰هزار مترمکعب در مناطق شهری و شش مخزن ذخیره هوایی با ظرفیت ۲۷۰متر مکعب و سه مخزن ذخیره زمینی با ظرفیت ۲۵۰۰متر مکعب که ذخیره کننده آب روستاهای این شهرستان است شستوشو شد.
محسن احمدی با اشاره به تامین آب شرب این محدوده از منابع زیرزمینی گفت: با توجه به اینکه آبدهی چاهها با ماسه و رسوبات همراه است و در مخازن ذخیره تهنشین میشود، پس از خارجسازی املاح و ماسه های ته نشین شده، مخازن با کلر شستوشو میشود و با آبگیری مجدد، وارد مدار بهره برداری خواهند شد.

به گفته مدیر امور آبفای شهریار شستوشو و گندزدایی مخازن ذخیره آب شرب از جمله اقدامات حوزه بهرهبرداری است که با اولویت در دستور کار قرار دارد و انجام آن بدون اختلال در قطع و توزیع آب شرب مشترکین انجام خواهد شد.