عملیات حفر و تجهیز دو حلقه چاه در شهرستان اسلامشهر

عملیات حفر و تجهیز دو حلقه چاه در شهرستان اسلامشهر