معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفا کشور گفت: سیاست‌ اصلی حوزه بهره‌برداری آبفا، تهیه قرارداد تیپ بهره‌ برداری بلندمدت از تاسیسات فاضلاب به جای قراردادهای کوتاه‌مدت ۱ تا ۳ است.

حمیدرضا کشفی، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه  نمایشگاه آب بهترین مکان برای ایجاد ارتباط بین بخش دولتی و خصوصی است، گفت: باید بخش خصوصی را تقویت کنیم تا حضورش در نمایشگاه کم‌ رنگ نشود و از طرفی این درگاه را به عنوان بهترین پنجره وزارت نیرو برای ارتباط بخش خصوصی و دولتی حفظ کنیم.

وی ادامه داد: این نمایشگاه بهترین محل برای معرفی تجهیزات مورد نیاز در بخش آب است، همان‌گونه که در سال‌های گذشته بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در شرکت آب و فاضلاب از همین مکان شناسایی و تهیه شده است.

این مقام مسوول در خصوص پایدارکردن خدمات جمع‌ آوری و دفع بهداشتی فاضلاب با مشارکت بخش خصوصی گفت: از اولویت‌های بخش بهره‌برداری در حوزه فاضلاب بازچرخانی پساب از طریق اقتصادی کردن این فرآیند و از طریق فروش پساب توسط بخش خصوصی است که باید تمهیدات لازم پیش‌بینی شود.

معاون راهبری و نظارت بر بهره‌ برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سیاست‌های اصلی حوزه بهره‌برداری را تهیه قرارداد تیپ بهره‌برداری بلندمدت از تاسیسات فاضلاب به جای قراردادهای کوتاه‌مدت یک ساله و سه ساله از تاسیسات آب و فاضلاب عنوان کرد و گفت: قراردادهای تیپ بهره برداری از تأسیسات فاضلاب بلندمدت می شود.

وی با بیان اینکه زمان بهره‌برداری امانی از تاسیسات گذشته است، گفت: باید تاسیسات خودمان را به صورت مشارکتی بهره‌برداری کنیم و نگرش بهره‌برداری مشارکتی را توسعه دهیم و فرآیندهای کاری را یکسان کنیم.