مدت زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب در آبفای منطقه ۵شهر تهران به ۷۲دقیقه کاهش یافت

معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵شهر تهران گفت: سال گذشته مدت زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب به ۷۲دقیقه و زمان رسیدگی به حوادث انشعاب آب به ۴۹دقیقه کاهش یافت.
رضا شعبانی با اشاره به کاهش ۲۴درصدی حوادث انشعاب آب این شرکت در سال گذشته گفت: حوادث شبکه محدوده زیر پوشش این شرکت در سال گذشته کاهش ۵۹درصدی داشته است.
او تعویض ۳۵۲دستگاه شیر فرسوده، نصب ۳۹۸دستگاه شیر جدید، شستوشوی ۸۵۵کیلومتر از نقاط کور شبکه با هدف کاهش کدورت و استانداردسازی ۱۴۷رشته از انشعابات فرسوده را از جمله عوامل موثر در کاهش تعداد حوادث این منطقه برشمرد.

معاون بهره برداری آبفای منطقه ۵شهر تهران با اشاره به ضرورت حفظ و پایش تاسیسات فاضلاب شهری و کنترل حوادث شبکه و تاسیسات فاضلاب افزود: سال گذشته ۵۵۸کیلومتر معادل ۹۰درصد کل شبکه فاضلاب زیر پوشش این شرکت شستوشو ولایروبی شد.
او افزود: ویدئومتری ۷۰کیلومتر از شبکه فاضلاب، بازرسی ۱۹هزار و ۷۸۰منهول آدمرو، همسطحسازی ۲۲۳دریچه منهول و نوسازی ۳۵۷رشته انشعاب از دیگر اقدامات شاخص این شرکت در بخش بهره برداری از شبکه فاضلاب شهری در سال گذشته است.
معاون بهره برداری آبفای منطقه ۵شهر تهران، تعویض ۱۱دستگاه کنتور فرسوده ورودی به شبکه توزیع، نصب شش دستگاه کنتور التراسونیک، پیمایش و نشتیابی ۷۱۳کیلومتر از شبکه توزیع و انجام مدیریت فشار و اعمال الگوی مناسب فشار از طریق کنترلگرهای نصب شده روی فشارشکن ها را از جمله اقدامات شاخص این شرکت در حوزه مدیریت مصرف آب و کاهش آب بدون درآمد برشمرد.