میزان مصرف آب در مقایسه با سال ۹۸ و قبل از همهگیری کرونا حدود ۱۲ درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: وضعیت ذخایر سدهای پنجگانه تهران سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ متر مکعب بوده که امسال به حدود ۷۹۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
محمدرضا بختیاری افزود: بر اساس آمار موجود هر تهرانی به طور متوسط ۲۴۰ لیتر در شبانه روز آب مصرف میکند در حالی که متوسط کشوری این عدد تنها ۲۰۰ لیتر است.