مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: با توجه به کاهش ۵۰درصدی بارندگیها در کشور نسبت به سال گذشته اگر وضعیت مصرف به شکل کنونی تداوم یابد، تامین آب تهران با مشکل جدی مواجه میشود

محمدرضا بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰۴میلیون مترمکعب آب در تهران مصرف شده است. او ادامه داد: سرانه تولید در شهر تهران حدود ۳۰۰لیتر و سرانه مصرف ۲۴۰لیتر است و مابه التفاوت سرانه مصرف و تولید در رقم آب به حساب نیامده محاسبه میشود.
بختیاری گفت: در شهر تهران هر فرد به طور متوسط ۲۴۰لیتر آب در شبانه روز مصرف میکند که این رقم ۲۰تا ۲۵درصد بیشتر از حد استاندارد است. او با اشاره به افزایش ۴۵درصدی مصرف آب در بازه زمانی ابتدای شیوع ویروس کرونا افزود: همه ساله مصرف آب در زمستان به حدود دو میلیون و ۶۰۰مترمکعب میرسید، اما امسال در هیچ روزی مصرف آب تهران کمتر از سه میلیون مترمکعب نبوده است.
به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در حال حاضر ۶۰درصد مردم تهران زیر الگوی مصرف، ۲۰درصد برابر با الگوی مصرف و ۲۰درصد بالای الگوی مصرف آب مصرف میکنند.