شرکت فن آوری آب ثمین تأمین کننده وتولید کننده مواد شیمیایی ضد رسوب ، ضدعفونی ، شستشوی ممبران ها و غیره به صورت کلی و جزئی می باشد.

  • آنتی اسکالانت (FAS 327)
  • محلول شستشوی اسید (FAS 101)
  • محلول شستشوی قلیا (FAS 102)
  • اسید کلریدریک (FAS 103)
  • محلول آنتی باکتریال ها (بایوساید و پرسیدین)
  • آب ژاول
  • کلر
  • سدیم متابی سولفیت
آنتی اسکالانت جهت شستشو دستگاه تصفیه آب صنعتی
مواد شیمیایی جهت شستشو دستگاه تصفیه آب صنعتی