میزان نیترات آب در برخی از مناطق استان البرز بالا است

میزان نیترات آب در برخی از مناطق استان البرز بالا است