برای بررسی میزان قرص کلر برای گندزدایی فاضلاب باید ابتدا عوامل موثر بر گند زدایی را بدانیم سپس با بررسی نوع گندزدا و زمان گندزدایی میزان موثر را بدست آوریم. در این مقاله به صورت کامل گندزدایی فاضلاب با استفاده از کلر یا کلسیم هیپوکلریت مطرح شده است.

 

بررسی عوامل موثر بر گندزدایی

برای بررسی عوامل موثر بر گندزدایی ابتدا هر کدام از نوع گندزدا و نوع میکروارگانیسم و همچنین غلظت آن را بررسی می کنیم که در ادامه به صورت کامل بیان شده است.

۱- نوع گندزدا

جرم کش ها(Biocide) که شامل گندزداها هم میشوند به واسطه واکنش با یک یا چند هدف در سلول های میکروبی ، اثرات کشندگی یا مهارکنندگی خود را اعمال می نمایند. نواحی هدف در میکروب ها شامل غشاء سیتوپلاسمی ، غشا خارجی ، پروتئین های ساختمانی میباشد. اطمینان به گندزدایی موثر به نوع مواد شیمایی مورد استفاده بستگی دارد. بعضی از گندزداها مانند ازن و دی اکسید کلر ، اکسید کننده های قوی تری نسبت به دیگر مواد مثل کلر هستند

۲- نوع میکروارگانیسم

تنوع وسیعی در مقاومت پاتوژن های میکروبی مختلف ، نسبت به گندزداها وجود دارد. باکتری های مولد اسپور در مقایسه با باکتری های رویشی ، نسبت به گندزداها مقاوم ترند.به طور کلی مقاومت میکروارگانیسم ها به گند زداها به ترتیب زیر است:

باکتری های رویشی > ویروس های روده ای > باکتری های مولد اسپور > کیست تک یاخته ها

۳- غلظت گندزدا و زمان تماس

غیرفعال شدن پاتوژن ها توسط گندزداها با افزایش زمان تماس افزایش میابد و به طور ایده آل از مینتیک درجه اول تبعیت میکند.

۴- تاثیر PH

درمورد کلر با کاهش PH راندمان گندزدایی افزایش میابد.

۵- درجه حرارت

غیرفعال شدن پاتوژن ها و انگل ها با افزایش درجه حرارت افزایش می یابد.

۶- تداخل شیمیایی و فیزیکی با گندزدایی

اگر فاضلاب یا پساب تصفیه شده محتوی ترکیبات گوگردی ، آهن و ترکیبات ازتی به صورت آمونیاک و نیتریت باشد ، قسمت مهمی از گاز کلر با ترکیبات کلردار تزریقی صرف اکسیداسیون این مواد خواهد شد. حضور غلظت های بالا از مواد معلق نیز میتواند مشکلاتی را در عمل گندزدایی بوجود آورد.

غالبا اکسید کننده های شیمیایی موثرترین مواد گندزدا شناخته میشوند.اکسید کننده های شیمیایی مورد نیاز برای گندزدایی فاضلاب بسیار بیشتر از مقدرای است که برای آب تمیز مورد استفاده قرار میگیرد. پر مصرف ترین ماده گندزدا کلسیم هیپوکلریت (قرص کلر ) است. باوجود آن که کلسیم هیپوکلریت با اجزای مشخصی در فاضلاب ترکیب شده و ایجاد ترکیبات هالوفرم می نماید ، اما همچنان بیش از سایر موارد گندزدا به مصرف می رسد.

مقدار کلر مورد نیاز برای گندزدایی فاضلاب

کلر زنی جریان های خروجی فاضلاب بسیار شبیه به کلرزنی آب آشامیدنی است.در مورد فاضلاب ها به دلیل وجود آمونیاک و مقدار زیاد از مواد جامد موجود در فاضلاب مقادیر زیادی کلر مورد نیاز است.

 

 

 

راه اطمینان از عمل کلر زنی

یکی از بهترین راه ها برای اطمینان از عمل کلر زنی ، استفاده از نقطه شکست کلر میباشد. نقطه شکست کلر زنی ، نقطه ای است که کلر مورد نیاز ترکیبی فاضلاب به کمترین مقدار خود رسیده و پس از آن هرچه کلر اضافه شود ، به صورت کلر آزاد باقیمانده میباشد. عموما در تصفیه فاضلاب با کلر زنی پس از نقطه شکست ، تصفیه صورت میگیرد.