نصب تونل ضدعفونی کننده نفرات در ورودی تصفیه خانه فاضلاب

نصب تونل ضدعفونی کننده نفرات در ورودی تصفیه خانه فاضلاب