نصب ۱۵ هزار انشعاب فاضلاب در جنوب شرق استان تهران

نصب ۱۵ هزار انشعاب فاضلاب در جنوب شرق استان تهران