معاون اول رئیس جمهور از اقدامات وزارت نیرو برای بهبود کیفی و کمی منابع آب قدردانی کرد و گفت: نقش آب و فاضلاب در سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری‌ها بسیار موثر و حیاتی است.

به گزارشخبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه درجلسهبررسی اقدامات وزارت نیرو برای جلوگیری از تأثیر بیماری کرونا بر منابع آب و فاضلاب با تأکید بر اهمیت و حساسیت ویژه بخش آب و فاضلاب کشور در سلامت جامعه و پیشگیری ازشیوعبیماری‌ها گفت:

خوشبختانه در سال‌هایاخیربا اقدامات خوب وزارت نیروشاهدبهبود کیفی و کمّی منابع آب در کشور هستیم که جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به گزارش‌های مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اقدامات این وزارتخانه برای جلوگیری از تأثیر بیماری کرونا بر منابع آب شرب کشور و نیز درخواست این وزارتخانهدر خصوصضرورتتخصیص اعتبارات لازم برای اجرای پروژه‌های کیفی سازی و گندزدایی منابع آب، از سازمان برنامه و بودجه خواست پیگیری‌های لازم را برای پرداخت بهموقعاعتبارات بخش آب و فاضلاب و نیز هزینه‌های خرید تضمینی آب انجام دهد.

در اینجلسهوزیر نیرو نیز با اشاره به گرمای زودرس و افزایش مصرف آب شرب خانوارها برای پیشگیری ازشیوعکرونا خاطرنشان کرد: بااتکابه توانمندی‌ها و تجربیاتمهندسینومتخصصینوزارت نیرو، درصورتتأمین منابع و اعتباراتمورد نیازامیدواریم با کمبود آب شرب در تابستانمواجهنشویم.

اردکانیان همچنین گزارشی از میزان دسترسی مردم شهرها و روستاهای کشور به آبسالمارائه کردو گفت: جمعیت تحت پوشش آبسالمدر شهرها تقریباً صد در صد و در روستاها بیش از ۸۲ درصد است که درمقایسهبا آمار جهانی از جایگاه بسیار خوبی برخوردار هستیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم در اینجلسهگزارشی از اقدامات وزیر نیرو برای جلوگیری از تأثیر بیماری کرونا بر تأمین آب شرب کشورارائه کردو گفت:

برای حفظ پایداری آب شرب در تابستان نیازمند تأمین منابع مالی و اعتبارات لازم برای تأمین مواد منعقد کننده، کلر، مواد گندزدا و موادتنظیم کنندهPH برای آب شرب هستیم که امیدواریم با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، این منابع در اختیار وزارت نیروقرارگیرد.

رئیسسازمان برنامه و بودجه هم در این نشست ازاهتمامویژه این سازمان برای تأمین اعتباراتمورد نیازپروژه‌های در دست اجرای وزارت نیروقرارداد و گفت: سازمان برنامه و بودجه تلاش خواهد کرد اعتباراتمورد نیازوزارت نیرو را برای تأمین آب شربمناسبفراهم کند.

در اینجلسهکهرئیسمرکز بررسی‌هایاستراتژیکریاست جمهورینیز حضور داشت مشکلات و مسایل بخش آب و فاضلاب کشورمورد بحثوتبادل نظرقرارگرفت و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین منابعمورد نیازوزارت نیرو برای تأمین آب شربسالماقدام کند.

 

منبع : خبرگذاری مهر