معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران گفت: سال گذشته ۱۷۸۰رشته انشعاب فاضلاب در شهرستان پیشوا واگذار شد

کمال غریبی با اشاره به اجرای طرح تشویقی واگذاری انشعاب فاضلاب به صورت اقساطی در ماههای رجب، شعبان و رمضان گفت: با هدف جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و ارتقای بهداشت عمومی منطقه، اجرای طرح فاضلاب در اولویت کاری این شرکت قرار دارد.غریبی گفت: پروژه فاضلاب شهر پیشوا با اجرای شبکه جمع آوری،خطوط انتقال، ساخت و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب به طور کامل به بهره برداری رسید است.