با پیمایش ۶۹۳ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع و بیش از ۷۶هزار انشعاب آب در سال گذشته از هدر رفت دو میلیون متر مکعب آب آشامیدنی در سال پیشگیری شد: 
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶تهران گفت: سال گذشته برای جلوگیری از هدر رفت آب در خطوط و شبکه توزیع آب، حدود ۱۰کیلومتر از خطوط انتقال، ۶۸۳ کیلومتر از شبکه توزیع و ۷۶هزار و ۳۳۶ رشته انشعاب آب پیمایش شد که به شناسایی و کشف ۹ مورد نشتی در خطوط و شبکه توزیع و ۷۱ مورد نشتی انشعاب انجامید و با انجام اقدامات لازم در رفع نشتیهای کشف شده، از هدر رفت بیش از ۲میلیون و ۱۰۰هزار متر مکعب آب در سال جلوگیری شد.
حسین نامداری افزود: ساخت و بهره برداری از ۲۲دستگاه تابلو برق ایستگاه پمپاژ و چاه با بهرهگیری از توان و تخصص داخلی با ۵۰ درصد هزینه پیشبینی شده، موجب صرفه جویی بیش از ۸۱۰۰میلیون ریال شد.