پیش تصفیه اسمز معکوس (RO) چگونه کار می کند:

معمولی ترین سیستم پیش تصفیه در دستگاه RO شامل موارد زیر می باشد:

  • فیلتر شنی
  • فیلتر کربنی
  • تزریق آنتی اسکالانت
  • فیلتر کارتریجی

فیلتر شنی:

اساس کار فیلتر شنی؛ تصفیه فیزیکی آب با به دام انداختن ذرات معلق داخل آب می باشد. آبی که می بایست تصفیه شود، از بخش فوقانی وارد بستر شده و از قسمت زیرین آب تصفیه شده خارج می گردد. بسته به اینکه در داخل مخازن FRP چه سایزی از سیلیس ریخته شده است؛ می توان ذرات معلق تا ابعاد ۳۵μm را حذف کرد.

 

مکانیسم حذف ذرات معلق توسط فیلتر شنی جهت تصفیه آب

فیلتر کرینی:

فیلتر کربنی به منظور حذف طعم، رنگ، بو، مزه، کلر آزاد و تا حدودی حذف TOC (کل کربن آلی) موجود در آب خام ورودی، مورد استفاده قرار می گیرد. بسته به نوع کربن فعال استفاده شده در سایزهای متفاوت باید سرعت خطی مناسب در طراحی در نظر گرفته شود تا بتوانیم بهترین راندمان را داشته باشیم. کربن فعال را در مخازن FRP ریخته و آب خام از قسمت فوقانی وارد و آب تصفیه شده از قسمت زیرین خارج می گردد.

مکانیسم حذف طعم، رنگ، بو و کلر آزاد توسط فیلتر کربنی جهت تصفیه آب

 

تزریق آنتی اسکالانت:

به منظور جلوگیری از تشکیل رسوب در سطح ممبران استفاده می شود. زمانی که آب وارد ممبران می گردد نمک های حل شده در آب توسط ممبران دفع شده و باعث تغلیظ نمک ها در سطح ممبران می گردد که منجر به تشکیل رسوب روی ممبران می گردد و از این جهت از آنتی اسکالانت (ضد رسوب) برای جلوگیری از تشکیل رسوب در سطح ممبران استفاده می شود. نکته حائز اهمیت؛ آنالیز آب خام ورودی و درصد ریکاوری در دستگاه RO می باشد تا میزان صحیح تزریق آنتی اسکالانت تعیین شود و از این رو آنالیز آب توسط آزمایشگاه مجهز آب ثمین انجام و میزان تزریق دقیق آنتی اسکالانت مشخص می شود. آنتی اسکالانت را قبل از ورود به فیلتر کارتریج تزریق می کنند تا به طور کامل در داخل آب ورودی به RO حل گردد. آنتی اسکالانت توسط دوزینگ پمپ به آب خام ورودی تزریق می گردد.

 

فیلتر میکرونی:

به منظور حذف ذرات معلق نامحلول در آب استفاده می شود؛ بسته به میزان TSS ، اندازه ذرات معلق داخل آب و SDI از فیلترهای میکرونی با اندازه منافذ مشخص استفاده می گردد. معمولا در دستگاههای RO فیلترهای ۵ میکرون به کار برده می شود. نکته حائز اهمیت این است که در مواردی که SDI را نتوان با پیش تصفیه معمولی (فیلتر شنی و فیلتر کارتریج ۵ میکرون) کاهش داد باید آنالیز اندازه ذرات معلق آب خام را انجام داد و متناسب با آن پیش تصفیه مناسب انتخاب گردد.

منبع : تیم تحقیق و توسعه شرکت فن آوری آب ثمین