با روشن شدن کولرهای آبی طی روزهای اخیر بهطور متوسط ۲۰۰لیتر آب در شبانهروز بر مصرف هر خانوار افزوده میشود. این میزان از استاندارد مصرف روزانه یک فرد ایرانی بیشتر است، بنابراین میتوان فرض کرد که هر خانوار در صورتیکه از یک کولر آبی استفاده کند گویی یک نفر به سرانه مصرف افراد افزوده شده است

در تهران حدود سه میلیون کولر آبی وجود دارد، با چند راهکار ساده میتوان میزان مصرف آب کولرها را کاهش و از هدر رفت آن جلوگیری کرد.چنانچه کولرها در معرض نور آفتاب قرار گیرند آب داخل آنها با سرعت زیادی تبخیر میشود و در نتیجه مصرف آبشان افزایش مییابد. این در حالی است که قرارگرفتن کولرها در سایه و یا نصب سایه بان روی آنها، ضمن افزایش کارایی کولر و کاهش مصرف انرژی، از هدررفت آب ناشی از تبخیر نیز جلوگیری میکند. نشتی کولر و تنظیم نبودن شناور آنها نیز موجب هدررفت آب میشود. با کنترل شناور، شیلنگ، اتصالات و یا تعویض قطعات فرسوده آن در ابتدای فصل گرما از نشتیهای احتمالی آب کولر جلوگیری خواهد شد. به مشترکان توصیه میشود از خرید و نصب کولرهایی با مصرف بالا پرهیز کنند. مهمترین شاخص در انتخاب کولرهای آبی، ظرفیت هوادهی آنهاست؛ ظرفیت هوادهی کولر باید با توجه به حجم فضایی که کولر باید خنک کند انتخاب شود. همچنین این مسئله اثر مستقیمی بر میزان مصرف آب و انرژی کولرها دارد .