معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی به نام مأموران قرائت کنتور و توزیع قبض، کد احراز هویت ماموران قرائت کنتور آب که تا پیش از این یک کد ثابت بود، پویا و یکبارمصرف شده است

سید رسول باقری با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب استان تهران روزانه برای هر مامور یک کد پویا صادر میکند افزود: مامور قرائت کنتور با مراجعه به مشترکان،کد پویا را در اختیار آنان قرار میدهد و مشترکان میتوانند با ارسال این کد پویا به سامانه ١٠٠٠١۵٢٢ضمن احراز هویت آنها، اطلاعاتی مانند نام، وظیفهای که به عهده دارند و شرکتی که در آن مشغول خدمت هستند را دریافت کنند.