با گشت شبانه روزی گروه حفاظت از تأسیسات آب در سطح شهرستان پاکدشت ۱۵ رشته انشعاب غیرمجاز آب کشف و قطع شد.

منوچهر اصلانی مدیر آبفای شهرستان پاکدشت گفت: با توجه به اینکه انشعابهای غیرمجاز آب در سطح شهرستان پاکدشت و به ویژه در مناطق روستایی سبب ایجاد چالش در آبرسانی مطلوب به مشترکان میشود، کشف و جمع آوری این نوع انشعاب ها به صورت مستمر پیگیری میشود.
این انشعاب ها در فروردین ماه امسال و در روستاهای ارمبویه، کبود گنبد، حسین آباد قاجار و محمودآباد کشف شدند. اصلانی با اشاره به اینکه استفاده غیرمجاز از آب به لحاظ قانونی جرم و به لحاظ شرعی گناه محسوب میشود گفت: با هماهنگی های انجام شده با مراجع قضایی، افرادی که از انشعاب غیرمجاز آب استفاده میکنند با شناسایی و معرفی آنها به مراجع قضایی، تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.