با بهره برداری از چهار حلقه چاه جدید در شهرستان قرچک میزان تولید آب این شهرستان ۱۰۰لیتر بر ثانیه افزایش مییابد

محمد پناهی امام معاون بهرهبرداری و توسعه آب آبفای جنوب شرقی استان تهران با اعلام این خبر گفت: هم اکنون عملیات حفاری یک حلقه چاه به پایان رسیده و یک حلقه دیگر نیز در حال حفر است و بر اساس برنامه زمانبندی عملیات حفاری و تجهیز دو حلقه چاه دیگر نیز بهزودی آغاز میشود و بلافاصله با اجرای آزمایش پمپاژ تا اواسط تیرماه امسال این چهار حلقه چاه با دبی ۱۰۰لیتر در ثانیه در مدار بهرهبرداری قرار میگیرند.
به گفته او با بهره برداری از این چهار حلقه چاه در صورت رعایت الگوی مصرف توسط مشترکان، تابستان امسال و زمان اوج مصرف مشکلی بابت تامین آب در این شهرستان رخ نمیدهد.