۱۵۰۰۰ متر مکعب به حجم ذخیره آب تهران افزوده شد

۱۵۰۰۰ متر مکعب به حجم ذخیره آب تهران افزوده شد