مدیر امور نظارت بر خطوط انتقال و تونل شرکت فاضلاب تهران از تکمیل عملیات لوله رانی خط انفصال شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان انقلاب خبر داد.

داوود سعادت لطفی با اشاره به اینکه خط انفصال خیابان انقلاب از مهمترین خطوط انفصال محدوده منطقه ۷ شهرداری بوده، گفت: با اجرای این خط انفصال و تکمیل خط اصلی خیابان انقلاب، بهره برداری از ۴۶ کیلومتر از شبکه فاضلاب ( ۹۸۰۰انشعاب)در پهنه
شرقی منطقه ۷شهرداری تهران امکان پذیر میشود.
سعادت لطفی افزود: این پروژه به طول تقریبی ۴۵۰ متر و با لوله هایی به قطر ۱۲۰۰ میلیمتر به روش لوله رانی در حدفاصل پل چوبی تا خیابان روشن دلان اجرا شد.
به گفته مدیر امور نظارت بر خطوط انتقال و تونل شرکت فاضلاب تهران، فاضلاب جمع آوری شده توسط این خط به تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران منتقل می شود.