معاون مهندسی و توسعه آبفای منطقه ۲شهر تهران از نوسازی بیش از هشت کیلومتر شبکه توزیع آب و ۹۲۰رشته انشعاب آب در محدوده خدمات رسانی این شرکت در سال گذشته خبر داد.

کیارش کیانفر با اشاره به ۱۰۹۹متر توسعه شبکه در این منطقه گفت: سال گذشته ۳۷۴انشعاب آب و ۲۶۶رشته انشعاب فاضلاب در این منطقه نصب شد. او گفت: به همین منظور هوشمندسازی فرایند عملیات بهره برداری شبکه و بهینه سازی پروژههای نوسازی و توسعه شبکه و خطوط آبرسانی، نقشه های اطلاعاتی و عملیاتی آبفای منطقه ۲شهر تهران بهروز شدند.
شرکت آبفای منطقه ۲ شهر تهران حدود ۱۷۵هزار مشترک آب و ۱۵۳هزار انشعاب فاضلاب دارد.