اینورتر کره ای ۱٫۵ کیلووات ورودی تکفاز (ADT (U1-0150-7

iMASTER –U1