ماژول افزایشی ATECH ایرانی آنالوگ ۰۶XA

ورودی آنالوگ: ۴ عدد

خروجی آنالوگ: ۲ عدد