ماژول افزایشی ATECH ایرانی دیجیتال۰۸SNR

۸ خروجی: رله ای ۱۰A