کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل) – حرارتی مغناطیسی (غیر قابل تنظیم) – ۳ پل
قیمت (تومان) کد کالا مشخصات ردیف
۴۶۹۳۰۰ ABN103C / 40 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل – A40 ۱
۴۶۹۳۰۰ ABN103C / 50 کلید اتوماتیک آمپر فریم۱۰۰ – ۳ پل – A50 ۲
۴۶۹۳۰۰ ABN103C / 60 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل – A60 ۳
۴۶۹۳۰۰ ABN103C / 75 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل – A75 ۴
۴۶۹۳۰۰ ABN103C / 100 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل – A100 ۵
۷۸۷۰۰۰ ABN203C / 125 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A125 ۶
۷۸۷۰۰۰ ABN203C / 150 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A150 ۷
۷۸۷۰۰۰ ABN203C / 175 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A175 ۸
۷۸۷۰۰۰ ABN203C / 200 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A200 ۹
۷۸۷۰۰۰ ABN203C / 225 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A225 ۱۰
۷۸۷۰۰۰ ABN203C / 250 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل – A250 ۱۱
۱۹۵۱۴۰۰ ABS403C / 300 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۴۰۰ – ۳ پل – A300 ۱۲
۱۹۷۸۳۰۰ ABS403C / 400 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۴۰۰ – ۳ پل – A400 ۱۳
۳۲۱۶۴۰۰ ABS803C / 630 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۸۰۰ – ۳ پل – A630 ۱۴
۳۴۸۴۶۰۰ ABS803C / 800 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۸۰۰ – ۳ پل – A800 ۱۵
قیمت (تومان) کد کالا مشخصات ردیف
۲۶۱۳۰۰ SHT (For ABN 103~203) بوبین شنت – ۱۰۰/۲۲۰ VAC/DC – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰ ۱
۲۶۱۳۰۰ SHT (For ABS 403~803) بوبین شنت – ۱۰۰/۲۲۰ VAC/DC – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ ۲
۳۶۸۲۰۰ UVT (For ABN 103~203) رله افت ولتاژ (آندر) – VAC/DC 220 – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰ ۳
۳۶۸۲۰۰ UVT (For ABS 403~803) رله افت ولتاژ (آندر) – VAC/DC 220 – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ ۴
۱۱۵۲۰۰ AX (For ABN 103~203) کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰ ۵
۱۹۹۶۰۰ AX (For ABS 403~803) کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ ۶
۱۱۵۲۰۰ AL (For ABN 103~203) کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰ ۷
۱۹۹۶۰۰ AL (For ABS 403~803) کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ ۸
۵۵۰۰۰۰ SPS33F (For ABS603c) شمش ترمینال ها (باسبار) – برای کلید ۶۳۰ ۹
۵۵۰۰۰۰ SPS43F (For ABS803c) شمش ترمینال ها (باسبار) – برای کلید ۸۰۰ ۱۰