کلید اتوماتیک قابل تنظیم ولوازم جانبی ls

 

کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) – حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم) – ۳ پل
قیمت (تومان) کد کالا مشخصات ردیف
۸۱۴۶۰۰ TD100N FMU 16 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۱۶A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۱
۸۱۴۶۰۰ TD100N FMU 25 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۲۵A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۳
۸۱۴۶۰۰ TD100N FMU 32 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۳۲A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۴
۸۱۴۶۰۰ TD100N FMU 40 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۴۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۵
۸۱۴۶۰۰ TD100N FMU 50 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۵۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۶
۸۱۴۶۰۰ TD100N FMU 63 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۶۳A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۷
۸۱۴۶۰۰ TD100N FMU 80 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۸۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۸
۸۱۴۶۰۰ TD100N FMU 100 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۱۰۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۹
۱۱۸۶۶۰۰ TS160N ATU 125 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۶۰ – ۳ پل-۱۲۵A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۱۰
۱۱۸۶۶۰۰ TS160N ATU 160 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۶۰ – ۳ پل-۱۶۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۱۱
۱۱۹۶۶۰۰ TS250N ATU 200 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل-۲۰۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۱۲
۱۱۹۶۶۰۰ TS250N ATU 250 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل-۲۵۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۱۳
۳۰۴۴۵۰۰ TS400N ATU 400 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۴۰۰ – ۳ پل-۴۰۰A- 65 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۱۴
۳۵۹۷۲۰۰ TS630N ATU 500 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۶۳۰ – ۳ پل-۵۰۰A- 65 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۱۵
۳۵۹۷۲۰۰ TS630N ATU 630 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۶۳۰ – ۳ پل-۶۳۰A- 65 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۱۶
۴۵۹۲۸۰۰ TS800N ATU 800 3 کلید اتوماتیک آمپر فریم ۸۰۰ – ۳ پل-۸۰۰A- 65 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸ ۱۷
قیمت (تومان) کد کالا مشخصات ردیف
۲۶۱۳۰۰ SHT (For ABN 103~203) بوبین شنت – ۱۰۰/۲۲۰ VAC/DC – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰ ۱
۲۶۱۳۰۰ SHT (For ABS 403~803) بوبین شنت – ۱۰۰/۲۲۰ VAC/DC – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ ۲
۳۶۸۲۰۰ UVT (For ABN 103~203) رله افت ولتاژ (آندر) – VAC/DC 220 – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰ ۳
۳۶۸۲۰۰ UVT (For ABS 403~803) رله افت ولتاژ (آندر) – VAC/DC 220 – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ ۴
۱۱۵۲۰۰ AX (For ABN 103~203) کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰ ۵
۱۹۹۶۰۰ AX (For ABS 403~803) کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ ۶
۱۱۵۲۰۰ AL (For ABN 103~203) کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰ ۷
۱۹۹۶۰۰ AL (For ABS 403~803) کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ ۸
۵۵۰۰۰۰ SPS33F (For ABS603c) شمش ترمینال ها (باسبار) – برای کلید ۶۳۰ ۹
۵۵۰۰۰۰ SPS43F (For ABS803c) شمش ترمینال ها (باسبار) – برای کلید ۸۰۰ ۱۰