کلید اتوماتیک قابل تنظیم ولوازم جانبی ls

 

کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) – حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم) – ۳ پل
قیمت (تومان)کد کالامشخصاتردیف
۸۱۴۶۰۰TD100N FMU 16 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۱۶A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۱
۸۱۴۶۰۰TD100N FMU 25 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۲۵A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۳
۸۱۴۶۰۰TD100N FMU 32 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۳۲A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۴
۸۱۴۶۰۰TD100N FMU 40 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۴۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۵
۸۱۴۶۰۰TD100N FMU 50 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۵۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۶
۸۱۴۶۰۰TD100N FMU 63 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۶۳A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۷
۸۱۴۶۰۰TD100N FMU 80 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۸۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۸
۸۱۴۶۰۰TD100N FMU 100 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۰۰ – ۳ پل-۱۰۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۹
۱۱۸۶۶۰۰TS160N ATU 125 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۶۰ – ۳ پل-۱۲۵A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۱۰
۱۱۸۶۶۰۰TS160N ATU 160 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۱۶۰ – ۳ پل-۱۶۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۱۱
۱۱۹۶۶۰۰TS250N ATU 200 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل-۲۰۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۱۲
۱۱۹۶۶۰۰TS250N ATU 250 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۲۵۰ – ۳ پل-۲۵۰A- 50 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۱۳
۳۰۴۴۵۰۰TS400N ATU 400 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۴۰۰ – ۳ پل-۴۰۰A- 65 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۱۴
۳۵۹۷۲۰۰TS630N ATU 500 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۶۳۰ – ۳ پل-۵۰۰A- 65 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۱۵
۳۵۹۷۲۰۰TS630N ATU 630 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۶۳۰ – ۳ پل-۶۳۰A- 65 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۱۶
۴۵۹۲۸۰۰TS800N ATU 800 3کلید اتوماتیک آمپر فریم ۸۰۰ – ۳ پل-۸۰۰A- 65 KA-415/380 VAC-تنظیم حرارتی: ۱-۰٫۸۱۷
قیمت (تومان)کد کالامشخصاتردیف
۲۶۱۳۰۰SHT (For ABN 103~203)بوبین شنت – ۱۰۰/۲۲۰ VAC/DC – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰۱
۲۶۱۳۰۰SHT (For ABS 403~803)بوبین شنت – ۱۰۰/۲۲۰ VAC/DC – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰۲
۳۶۸۲۰۰UVT (For ABN 103~203)رله افت ولتاژ (آندر) – VAC/DC 220 – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰۳
۳۶۸۲۰۰UVT (For ABS 403~803)رله افت ولتاژ (آندر) – VAC/DC 220 – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰۴
۱۱۵۲۰۰AX (For ABN 103~203)کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰۵
۱۹۹۶۰۰AX (For ABS 403~803)کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰۶
۱۱۵۲۰۰AL (For ABN 103~203)کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۴۰ الی ۲۵۰۷
۱۹۹۶۰۰AL (For ABS 403~803)کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۸۰۰۸
۵۵۰۰۰۰SPS33F (For ABS603c)شمش ترمینال ها (باسبار) – برای کلید ۶۳۰۹
۵۵۰۰۰۰SPS43F (For ABS803c)شمش ترمینال ها (باسبار) – برای کلید ۸۰۰۱۰