کلید دو طرفه برق شهر ژنراتور CHINT

 

قیمت (تومان) مشخصات فنی شرح کالا ردیف
۱۱۷۴۰۰۰ NH40-125/3CS کلید دو طرفه ۱۲۵ آمپر ژنراتور برق شهر ۱
۱۲۰۰۰۰۰ NH40-160/3CS کلید دو طرفه ۱۶۰ آمپر ژنراتور برق شهر ۲
۱۵۱۳۰۰۰ NH40-250/3CS کلید دو طرفه ۲۵۰ آمپر ژنراتور برق شهر ۳
۲۹۶۶۰۰۰ NH40-400/3CS کلید دو طرفه ۴۰۰ آمپر ژنراتور برق شهر ۴
۳۵۷۰۰۰۰ NH40-630/3CS کلید دو طرفه ۶۳۰ آمپر ژنراتور برق شهر ۵
۷۸۷۰۰۰۰ NH40-1000/3CS کلید دو طرفه ۱۰۰۰ آمپر ژنراتور برق شهر ۶
۸۳۵۰۰۰۰ NH40-1250/3CS کلید دو طرفه ۱۲۵۰ آمپر ژنراتور برق شهر ۷