کلید دو طرفه برق شهر ژنراتور CHINT

 

قیمت (تومان)مشخصات فنیشرح کالاردیف
۱۱۷۴۰۰۰NH40-125/3CSکلید دو طرفه ۱۲۵ آمپر ژنراتور برق شهر۱
۱۲۰۰۰۰۰NH40-160/3CSکلید دو طرفه ۱۶۰ آمپر ژنراتور برق شهر۲
۱۵۱۳۰۰۰NH40-250/3CSکلید دو طرفه ۲۵۰ آمپر ژنراتور برق شهر۳
۲۹۶۶۰۰۰NH40-400/3CSکلید دو طرفه ۴۰۰ آمپر ژنراتور برق شهر۴
۳۵۷۰۰۰۰NH40-630/3CSکلید دو طرفه ۶۳۰ آمپر ژنراتور برق شهر۵
۷۸۷۰۰۰۰NH40-1000/3CSکلید دو طرفه ۱۰۰۰ آمپر ژنراتور برق شهر۶
۸۳۵۰۰۰۰NH40-1250/3CSکلید دو طرفه ۱۲۵۰ آمپر ژنراتور برق شهر۷