کلیدهای هوایی LS

کلیدهای هوایی (متاسل) – فیکس
قیمت (تومان) کد کالا مشخصات ردیف
۱۴۹۸۰۰۰۰ AN06D306H MAD0D0AXNG5  ۳ پل – ۶۳۰A – ۶۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور ۱
۱۵۲۰۰۰۰۰ AN08D308H MAD0D0AXNG5  ۳ پل – ۸۰۰A – ۶۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور ۲
۱۵۵۰۰۰۰۰ AN10D310H MAD0D0AXNG5  ۳ پل – ۱۰۰۰A – ۶۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور ۳
۱۶۲۰۰۰۰۰ AN13D313H MAD0D0AXNG5  ۳ پل – ۱۲۵۰A – ۶۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور ۴
۱۶۵۵۰۰۰۰ AN16D316H MAD0D0AXNG5  ۳ پل – ۱۶۰۰A – ۶۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور ۵
۲۱۷۰۰۰۰۰ AS20E320H MAD0D0AXNG5  ۳ پل – ۲۰۰۰A – ۸۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور ۶
۲۵۶۵۰۰۰۰ AS25E325H MAD0D0AXNG5  ۳ پل – ۲۵۰۰A – ۸۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور ۷
۳۰۰۸۰۰۰۰ AS32E332H MAD0D0AXNG5  ۳ پل – ۳۲۰۰A – ۸۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور ۸
۱۷۸۳۰۰۰۰ AN06D306H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۶۳۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۹
۱۸۰۵۰۰۰۰ AN08D308H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۸۰۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱۰
۱۸۳۵۰۰۰۰ AN10D310H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۱۰۰۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱۱
۱۹۰۵۰۰۰۰ AN13D313H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۱۲۵۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱۲
۱۹۴۰۰۰۰۰ AN16D316H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۱۶۰۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱۳
۲۴۵۵۰۰۰۰ AS20E320H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۲۰۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱۴
۲۸۵۰۰۰۰۰ AS25E325H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۲۵۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱۵
۳۲۹۳۰۰۰۰ AS32E332H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۳۲۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱۶
۳۹۸۰۰۰۰۰ AS40E340H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۴۰۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱۷
_ AS50F350H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۵۰۰۰A – ۱۰۰KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱۸
_ AS63G363H M2D2D2AXAG5  ۳ پل – ۶۳۰۰A – ۱۲۰KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱۹
کلیدهای هوایی (متاسل) – کشویی
قیمت (تومان) کد کالا مشخصات ردیف
_ AN10D310A M2D2D2AXAG6AL  ۳ پل – ۱۰۰۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۱
_ AN13D313A M2D2D2AXAG6AL  ۳ پل – ۱۲۵۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۲
_ AN16D316A M2D2D2AXAG6AL  ۳ پل – ۱۶۰۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۳
_ AS20E320A M2D2D2AXAG6AL  ۳ پل – ۲۰۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۴
_ AS25E325A M2D2D2AXAG6AL  ۳ پل – ۲۵۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۵
_ AS32E332A M2D2D2AXAG6AL  ۳ پل – ۳۲۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۶
_ AS40E340A M2D2D2AXAG6AL  ۳ پل – ۴۰۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۷
_ AS50F350A M2D2D2AXAG6AL  ۳ پل – ۵۰۰۰A – ۱۰۰KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی ۸
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای هوایی (متاسل)
قیمت (تومان) کد کالا مشخصات ردیف
۶۹۰۰۰۰ CC (100~130V AC/DC) بوبین وصل – VAC/DC 100/130 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱
۶۹۰۰۰۰ CC (200~250V AC/DC) بوبین وصل – VAC/DC 200/250 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۲
۶۹۰۰۰۰ SHT1 (100~130V AC/DC) بوبین قطع – VAC/DC 100/130 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۳
۶۹۰۰۰۰ SHT1 (200~250V AC/DC) بوبین قطع – VAC/DC 200/250 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۴
۲۸۵۰۰۰۰ M (100~130V AC/DC) موتور – VAC/DC 100/130 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۵
۲۸۵۰۰۰۰ M (200~250V AC/DC) موتور – VAC/DC 200/250 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۶
۹۵۰۳۰۰ UVT (100~130V AC/DC) رله کاهش ولتاژ – VAC/DC 100/130 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۷
۹۵۰۳۰۰ UVT (200~250V AC/DC) رله کاهش ولتاژ – VAC/DC 200/250 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۸
۹۵۰۳۰۰ UDC (200~250V AC/DC) تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (۵/ ۰ تا ۳ ثانیه) – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۹
۳۵۶۳۰۰ AX (3NO + 3NC) کنتاکت کمکی – ۳ باز و ۳ بسته – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱۰
۳۵۶۳۰۰ BX (5NO + 5NC) کنتاکت کمکی – ۵ باز و ۵ بسته – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱۱
۱۱۴۰۳۰۰ AL + MRB کنتاکت خطا (آلارم) به همراه دکمه ریست دستی – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱۲
۲۱۳۸۱۰۰ Position Switch 4C کنتاکت وضعیت قرارگیری – ۴ کنتاکت – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱۳
۴۲۷۶۱۰۰ Position Switch 8C کنتاکت وضعیت قرارگیری – ۸ کنتاکت – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱۴
۲۹۵۰۰۰ DF (For ACB Fixed type) قاب دور – برای کلیدهای فیکس – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱۵
۲۹۵۰۰۰ DF (For ACB Draw-out) قاب دور – برای کلیدهای کشویی – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱۶
۴۲۷۶۱۰۰ NG5 رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱۷
۴۹۸۸۸۰۰ AG5 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱۸
۵۹۳۹۱۰۰ AG6 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۱۹
۸۳۱۴۷۰۰ AC6 رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی- برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ ۲۰