کلیدهای هوایی LS

کلیدهای هوایی (متاسل) – فیکس
قیمت (تومان)کد کالامشخصاتردیف
۱۴۹۸۰۰۰۰AN06D306H MAD0D0AXNG5 ۳ پل – ۶۳۰A – ۶۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور۱
۱۵۲۰۰۰۰۰AN08D308H MAD0D0AXNG5 ۳ پل – ۸۰۰A – ۶۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور۲
۱۵۵۰۰۰۰۰AN10D310H MAD0D0AXNG5 ۳ پل – ۱۰۰۰A – ۶۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور۳
۱۶۲۰۰۰۰۰AN13D313H MAD0D0AXNG5 ۳ پل – ۱۲۵۰A – ۶۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور۴
۱۶۵۵۰۰۰۰AN16D316H MAD0D0AXNG5 ۳ پل – ۱۶۰۰A – ۶۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور۵
۲۱۷۰۰۰۰۰AS20E320H MAD0D0AXNG5 ۳ پل – ۲۰۰۰A – ۸۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور۶
۲۵۶۵۰۰۰۰AS25E325H MAD0D0AXNG5 ۳ پل – ۲۵۰۰A – ۸۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور۷
۳۰۰۸۰۰۰۰AS32E332H MAD0D0AXNG5 ۳ پل – ۳۲۰۰A – ۸۵KA – همراه با رله حفاظتی – بدون موتور۸
۱۷۸۳۰۰۰۰AN06D306H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۶۳۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۹
۱۸۰۵۰۰۰۰AN08D308H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۸۰۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱۰
۱۸۳۵۰۰۰۰AN10D310H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۱۰۰۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱۱
۱۹۰۵۰۰۰۰AN13D313H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۱۲۵۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱۲
۱۹۴۰۰۰۰۰AN16D316H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۱۶۰۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱۳
۲۴۵۵۰۰۰۰AS20E320H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۲۰۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱۴
۲۸۵۰۰۰۰۰AS25E325H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۲۵۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱۵
۳۲۹۳۰۰۰۰AS32E332H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۳۲۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱۶
۳۹۸۰۰۰۰۰AS40E340H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۴۰۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱۷
_AS50F350H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۵۰۰۰A – ۱۰۰KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱۸
_AS63G363H M2D2D2AXAG5 ۳ پل – ۶۳۰۰A – ۱۲۰KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱۹
کلیدهای هوایی (متاسل) – کشویی
قیمت (تومان)کد کالامشخصاتردیف
_AN10D310A M2D2D2AXAG6AL ۳ پل – ۱۰۰۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۱
_AN13D313A M2D2D2AXAG6AL ۳ پل – ۱۲۵۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۲
_AN16D316A M2D2D2AXAG6AL ۳ پل – ۱۶۰۰A – ۶۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۳
_AS20E320A M2D2D2AXAG6AL ۳ پل – ۲۰۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۴
_AS25E325A M2D2D2AXAG6AL ۳ پل – ۲۵۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۵
_AS32E332A M2D2D2AXAG6AL ۳ پل – ۳۲۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۶
_AS40E340A M2D2D2AXAG6AL ۳ پل – ۴۰۰۰A – ۸۵KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۷
_AS50F350A M2D2D2AXAG6AL ۳ پل – ۵۰۰۰A – ۱۰۰KA – همراه با بوبین قطع، وصل، موتور VAC/DC 200/250 و رله حفاظتی۸
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای هوایی (متاسل)
قیمت (تومان)کد کالامشخصاتردیف
۶۹۰۰۰۰CC (100~130V AC/DC)بوبین وصل – VAC/DC 100/130 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱
۶۹۰۰۰۰CC (200~250V AC/DC)بوبین وصل – VAC/DC 200/250 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۲
۶۹۰۰۰۰SHT1 (100~130V AC/DC)بوبین قطع – VAC/DC 100/130 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۳
۶۹۰۰۰۰SHT1 (200~250V AC/DC)بوبین قطع – VAC/DC 200/250 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۴
۲۸۵۰۰۰۰M (100~130V AC/DC)موتور – VAC/DC 100/130 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۵
۲۸۵۰۰۰۰M (200~250V AC/DC)موتور – VAC/DC 200/250 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۶
۹۵۰۳۰۰UVT (100~130V AC/DC)رله کاهش ولتاژ – VAC/DC 100/130 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۷
۹۵۰۳۰۰UVT (200~250V AC/DC)رله کاهش ولتاژ – VAC/DC 200/250 – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۸
۹۵۰۳۰۰UDC (200~250V AC/DC)تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (۵/ ۰ تا ۳ ثانیه) – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۹
۳۵۶۳۰۰AX (3NO + 3NC)کنتاکت کمکی – ۳ باز و ۳ بسته – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱۰
۳۵۶۳۰۰BX (5NO + 5NC)کنتاکت کمکی – ۵ باز و ۵ بسته – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱۱
۱۱۴۰۳۰۰AL + MRBکنتاکت خطا (آلارم) به همراه دکمه ریست دستی – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱۲
۲۱۳۸۱۰۰Position Switch 4Cکنتاکت وضعیت قرارگیری – ۴ کنتاکت – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱۳
۴۲۷۶۱۰۰Position Switch 8Cکنتاکت وضعیت قرارگیری – ۸ کنتاکت – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱۴
۲۹۵۰۰۰DF (For ACB Fixed type)قاب دور – برای کلیدهای فیکس – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱۵
۲۹۵۰۰۰DF (For ACB Draw-out)قاب دور – برای کلیدهای کشویی – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱۶
۴۲۷۶۱۰۰NG5رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱۷
۴۹۸۸۸۰۰AG5رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱۸
۵۹۳۹۱۰۰AG6رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۱۹
۸۳۱۴۷۰۰AC6رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی- برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰۲۰