کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی LS کره

 

قیمت (تومان)مشخصات فنیشرح کالاردیف
۱۱۰۸۰۰MC-9b-AC220کنتاکتور ۹ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱
۱۱۳۸۰۰MC-12b-AC220کنتاکتور ۱۲ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۲
۱۵۲۷۰۰MC-18b-AC221کنتاکتور ۱۸ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۳
۱۶۶۲۰۰MC-22b-AC222کنتاکتور ۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۴
۲۴۰۹۰۰MC-32a-AC220کنتاکتور ۳۲آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۵
۳۵۴۰۰۰MC-40a-AC221کنتاکتور ۴۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۶
۵۸۰۶۰۰MC-50a-AC222کنتاکتور ۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۷
۶۰۳۲۰۰MC-65a-AC223کنتاکتور ۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۸
۶۳۶۲۰۰MC-75a-AC224کنتاکتور ۷۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۹
۶۷۸۰۰۰MC-85a-AC225کنتاکتور ۸۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱۰
۸۹۴۰۰۰MC-100a-AC226کنتاکتور ۱۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱۱
۱۰۴۸۲۰۰MC-130a-AC227کنتاکتور ۱۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱۲
۱۳۳۰۰۰۰MC-150a-AC228کنتاکتور ۱۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱۳
۱۷۸۷۸۰۰MC-185a-AC229کنتاکتور ۱۸۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱۴
۲۰۹۶۲۰۰MC-225a-AC230کنتاکتور ۲۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱۵
۲۳۶۷۳۰۰MC-265a-AC231کنتاکتور ۲۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱۶
۲۶۹۷۲۰۰MC-330a-AC231کنتاکتور ۳۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱۷
۳۸۸۴۰۰۰MC-400a-AC232کنتاکتور ۴۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱۸
۶۱۵۰۰۰۰MC-500a-AC233کنتاکتور ۵۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۱۹
۷۳۳۶۰۰۰MC-630a-AC234کنتاکتور ۶۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۲۰
۷۸۶۰۰۰۰MC-800a-AC235کنتاکتور ۸۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت۲۱
قیمت (تومان)مشخصات فنیشرح کالاردیف
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 0.4~0.63تنظیم جریان: ۴ / ۰ تا ۶۳ / ۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۱
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 0.63~1 تنظیم جریان: ۶۳ / ۰ تا ۱ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۲
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 1~1.6تنظیم جریان: ۱ تا ۶ / ۱ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۳
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 1.6~2.5تنظیم جریان: ۶ / ۱ تا ۵ / ۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۴
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 2.5~4تنظیم جریان: ۵ / ۲ تا ۴ – برای کنتاکتور ۹ الی ۴۰ آمپر۵
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 4~6تنظیم جریان: ۴ تا ۶ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۶
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 5~8تنظیم جریان: ۵ تا ۸ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۷
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 6~9تنظیم جریان: ۶ تا ۹ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۸
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 7~10تنظیم جریان: ۷ تا ۱۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۹
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 9~13تنظیم جریان: ۹ تا ۱۳ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۱۰
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 12~18تنظیم جریان: ۱۲ تا ۱۸ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۱۱
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 16~22تنظیم جریان: ۱۶ تا ۲۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۱۲
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 18~25تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۵ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۱۳
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 22~32تنظیم جریان: ۲۲ تا ۳۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۱۴
۱۶۳۰۰۰MT-32/3H – 28~40تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر۱۵
۳۱۸۶۰۰MT-63/3H – 18~25تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۵ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر۱۶
۳۱۸۶۰۰MT-63/3H – 24~36تنظیم جریان: ۲۴ تا ۳۶ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر۱۷
۳۱۸۶۰۰MT-63/3H – 28~40تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر۱۸
۳۱۸۶۰۰MT-63/3H – 34~50تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر۱۹
۳۱۸۶۰۰MT-63/3H – 45~65تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۵ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر۲۰
۴۶۹۴۰۰MT-95/3H – 28~40تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر۲۱
۴۶۹۴۰۰MT-95/3H – 34~50تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر۲۲
۴۶۹۴۰۰MT-95/3H – 45~65تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر۲۳
۴۶۹۴۰۰MT-95/3H – 63~85تنظیم جریان: ۶۳ تا ۸۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر۲۴
۴۶۹۴۰۰MT-95/3H – 70~95تنظیم جریان: ۷۰ تا ۹۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر۲۵
۴۶۹۴۰۰MT-95/3H – 80~100تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر۲۶
۹۳۲۷۰۰MT-150/3H – 54~75تنظیم جریان: ۵۴ تا ۷۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر۲۷
۹۳۲۷۰۰MT-150/3H – 63~85تنظیم جریان: ۶۳ تا ۸۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر۲۸
۹۳۲۷۰۰MT-150/3H – 80~105تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر۲۹
۹۳۲۷۰۰MT-150/3H – 95~130تنظیم جریان: ۹۵ تا ۱۳۰ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر۳۰
۹۳۲۷۰۰MT-150/3H – 110~150تنظیم جریان: ۱۱۰ تا ۱۵۰ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر۳۱