کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی LS کره

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی LS کره                                تخفیف ۲۰%

 

قیمت (تومان) مشخصات فنی شرح کالا ردیف
۲۵۲۴۰۰ MC-9b-AC220 کنتاکتور ۹ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱
۲۵۸۶۰۰ MC-12b-AC220 کنتاکتور ۱۲ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲
۳۴۷۲۰۰ MC-18b-AC221 کنتاکتور ۱۸ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۳
۳۷۸۰۰۰ MC-22b-AC222 کنتاکتور ۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۴
۵۴۷۹۰۰ MC-32a-AC220 کنتاکتور ۳۲آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۵
۸۰۴۰۰۰ MC-40a-AC221 کنتاکتور ۴۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۶
۱۳۲۱۲۰۰ MC-50a-AC222 کنتاکتور ۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۷
۱۳۰۷۳۰۰ MC-65a-AC223 کنتاکتور ۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۸
۱۴۴۵۰۰۰ MC-75a-AC224 کنتاکتور ۷۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۹
۱۵۰۴۳۰۰ MC-85a-AC225 کنتاکتور ۸۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۰
۲۰۳۱۵۰۰ MC-100a-AC226 کنتاکتور ۱۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۱
۲۵۰۶۸۰۰ MC-130a-AC227 کنتاکتور ۱۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۲
۲۸۸۹۶۰۰ MC-150a-AC228 کنتاکتور ۱۵۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۳
۴۲۷۵۸۰۰ MC-185a-AC229 کنتاکتور ۱۸۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۴
۵۰۱۲۱۰۰ MC-225a-AC230 کنتاکتور ۲۲۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۵
۵۶۶۰۰۰۰ MC-265a-AC231 کنتاکتور ۲۶۵ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۶
۶۴۴۹۰۰۰ MC-330a-AC231 کنتاکتور ۳۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۷
۹۲۸۶۷۰۰ MC-400a-AC232 کنتاکتور ۴۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۸
۱۳۱۱۸۰۰۰ MC-500a-AC233 کنتاکتور ۵۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۱۹
۱۷۵۴۰۰۰۰ MC-630a-AC234 کنتاکتور ۶۳۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۰
۱۸۷۹۲۰۰۰ MC-800a-AC235 کنتاکتور ۸۰۰ آمپر با بوبین ۲۲۰ ولت ۲۱
۱۳۵۵۰۰ UA–۱ (۱NO+1NC)  کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۱
۶۳۶۰۰ UA–۲ (۱NO+1NC) کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۲
۶۳۶۰۰ UA–۲ (۲NO) کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۳
۶۳۶۰۰ UA–۲ (۲NC) کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۴
۱۱۶۰۰۰ UA–۴ (۲NO+2NC) کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۵
۱۱۶۰۰۰ UA–۴ (۴NC) کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۶
۱۱۶۰۰۰ UA–۴ (۴NO) کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ ۷
۸۶۹۰۰ AU–۱۰۰ (۱NO+1NC) کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۸۰۰ ۸
قیمت (تومان) مشخصات فنی شرح کالا ردیف
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 0.4~0.63 تنظیم جریان: ۴ / ۰ تا ۶۳ / ۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 0.63~1  تنظیم جریان: ۶۳ / ۰ تا ۱ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۲
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 1~1.6 تنظیم جریان: ۱ تا ۶ / ۱ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۳
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 1.6~2.5 تنظیم جریان: ۶ / ۱ تا ۵ / ۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۴
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 2.5~4 تنظیم جریان: ۵ / ۲ تا ۴ – برای کنتاکتور ۹ الی ۴۰ آمپر ۵
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 4~6 تنظیم جریان: ۴ تا ۶ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۶
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 5~8 تنظیم جریان: ۵ تا ۸ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۷
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 6~9 تنظیم جریان: ۶ تا ۹ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۸
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 7~10 تنظیم جریان: ۷ تا ۱۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۹
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 9~13 تنظیم جریان: ۹ تا ۱۳ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۰
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 12~18 تنظیم جریان: ۱۲ تا ۱۸ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۱
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 16~22 تنظیم جریان: ۱۶ تا ۲۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۲
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 18~25 تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۵ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۳
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 22~32 تنظیم جریان: ۲۲ تا ۳۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۴
۳۶۱۵۰۰ MT-32/3H – 28~40 تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر ۱۵
۵۸۴۹۰۰ MT-63/3H – 18~25 تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۵ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر ۱۶
۵۸۴۹۰۰ MT-63/3H – 24~36 تنظیم جریان: ۲۴ تا ۳۶ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر ۱۷
۵۸۴۹۰۰ MT-63/3H – 28~40 تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر ۱۸
۵۸۴۹۰۰ MT-63/3H – 34~50 تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر ۱۹
۵۸۴۹۰۰ MT-63/3H – 45~65 تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۵ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر ۲۰
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 28~40 تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۱
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 34~50 تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۲
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 45~65 تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۳
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 63~85 تنظیم جریان: ۶۳ تا ۸۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۴
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 70~95 تنظیم جریان: ۷۰ تا ۹۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۵
۵۸۴۹۰۰ MT-95/3H – 80~100 تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر ۲۶
۱۶۵۹۱۰۰ MT-150/3H – 54~75 تنظیم جریان: ۵۴ تا ۷۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر ۲۷
۱۶۵۹۱۰۰ MT-150/3H – 63~85 تنظیم جریان: ۶۳ تا ۸۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر ۲۸
۱۶۵۹۱۰۰ MT-150/3H – 80~105 تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر ۲۹
۱۶۵۹۱۰۰ MT-150/3H – 95~130 تنظیم جریان: ۹۵ تا ۱۳۰ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر ۳۰
۱۶۵۹۱۰۰ MT-150/3H – 110~150 تنظیم جریان: ۱۱۰ تا ۱۵۰ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر ۳۱
۲۰۰۰۰۰۰ MT-225/3H – 65~100 تنظیم جریان: ۶۵ تا ۱۰۰ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر ۳۲
۲۰۰۰۰۰۰ MT-225/3H – 85~125 تنظیم جریان: ۸۵ تا ۱۲۵ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر ۳۳
۲۰۰۰۰۰۰ MT-225/3H – 65~100 تنظیم جریان: ۱۰۰ تا ۱۶۰ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر ۳۴
۲۰۰۰۰۰۰ MT-225/3H – 120~185 تنظیم جریان: ۱۲۰ تا ۱۸۵ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر ۳۵
۲۰۰۰۰۰۰ MT-225/3H – 160~240 تنظیم جریان: ۱۶۰ تا ۲۴۰ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر ۳۶
۳۳۱۶۷۰۰ MT-400/3H – 160~240 تنظیم جریان: ۱۶۰ تا ۲۴۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر ۳۷
۳۳۱۶۷۰۰ MT-400/3H – 200~330 تنظیم جریان: ۲۰۰ تا ۳۳۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر ۳۸
۳۳۱۶۷۰۰ MT-400/3H – 260~400 تنظیم جریان: ۲۶۰ تا ۴۰۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر ۳۹
۳۳۱۶۷۰۰ MT-800/3H – 200~300 تنظیم جریان: ۲۰۰ تا ۳۰۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر ۴۰
۳۳۱۶۷۰۰ MT-800/3H – 520~800 تنظیم جریان: ۵۲۰۰ تا ۸۰۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر ۴۱

 

ثمین کنترل

ثمین کنترل

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

توضیحات

کنتاکتور

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی LS کره

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی LS کره

کنتاکتور یک سوییچ (رله) کنترل شده ی الکتریکی است که برای کلید زنی مدار الکتریکی قدرت استفاده می شود. کنتاکتور معمولاً توسط مداری کنترل می شود که قدرت بسیار پایین تری نسبت به مدار کلید زده شده دارد، مثل آهنربای الکتریکی سیم پیچ ۲۴ ولتی که سوییچ موتور ۲۳۰ ولتی را کنترل می کند.

به تعریف ساده تر کنتاکتورها کلیدهای الکترو مغناطیسی هستند که با استفاده از یک جریان کوچک تر، یک جریان بزرگتر را قطع و وصل می کنند. این فرآیند به این شکل می باشد که یک جریان کوچک به کنتاکتور فرستاده می شود و کنتاکتور متوجه می شود که الان باید کلید داخلی خود را در حالت روشن قرار دهد و وقتی که آن جریان کوچک قطع شد، کنتاکتور متوجه می شود که الان باید کلید داخلی خود را در حالت قطع قرار دهد.

کنتاکتورها در اَشکال متعددی با ظرفیت ها و ویژگی های متنوع وجود دارند. برعکس فیوز یا مدارشکن (Circuit breaker) ، هدف کنتاکتور ایجاد اختلال در جریان اتصال کوتاه نیست. گستره کنتاکتورها، جریان شکست (breaking current) چند آمپر تا چند هزار آمپر و ۲۴ ولت DC تا چندین کیلوولت را در بر می گیرد. اندازه فیزیکی کنتاکتورها از دستگاهی به قدر کافی کوچک که در یک دست جا شود تا دستگاه هایی بزرگ که یک ضلع آن ها تقریباً یک متر (یارد) باشند متغیر است.

کنتاکتورها برای کنترل موتورهای الکتریکی، نورپردازی، گرمایش، بانک های خازنی، تبخیرکننده های حرارتی و سایر بارهای الکتریکی استفاده می شوند.

چرا از کنتاکتور در تابلو برق ها استفاده میشود ؟

الف : کنترل کردن و فرمان دادن به مدار فرمان از راه دور با استفاده از کنتاکتور مطمن تر و اقتصادی تر است .

ب : امکان قطع و وصل مصرف کننده ها از چندین محل برقرار میگردد.

ج : راه اندازی فیدرهای موتوری توسط کنتاکتورها به صورت اتو ماتیک مقدور است .

د : عمر مفید کنتاکتورها در انجام قطع و وصل نسبت به سایر تجهیزات تابلو برق بسیار زیاد است .

ه : قابلیت قطع و وصل زیر بار را هم دارد .

ج : قابلیت طراحی مدارهای فرمان اتو ماتیک مثل فوتوسل یا تایمرها

کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی LS کره

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کنتاکتور و بیمتال و لوازم جانبی LS کره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عنوان

Go to Top