شبکه جمع آوری فاضلاب داراب و آغاز احداث خطوط انتقال

حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، عملیات اجرایی [...]