اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه و انشعاب فاضلاب در شهرستان بهارستان

  به منظور مدیریت و ارتقاء کمّی و کیفی آب [...]