پساب تصفیه شده برای آبیاری

دفع پساب حاصل از تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد [...]