افتتاح ۲۴ پروژه ملی صنعت آب و برق

افتتاح ۲۴ پروژه ملی صنعت آب و برق با اعتبار [...]