افزایش ۲۰ لیتر بر ثانیه ای ایستگاه پمپاژ قلعه کل فومن

مدیرآبفای فومن از افزایش ۲۰ لیتر بر ثانیه ای ایستگاه [...]