شناسایی بیش از ۴۰ رشته انشعاب غیر مجاز در آبفای جنوب غربی تهران انجام شد

در شهرک امام حسین (ع) پس از شناسایی و [...]