تصفیه خانه های فاضلاب محلی مورد بازدید مدیرعامل آبفای استان قرار گرفت

با هدف ارزیابی کیفیت و میزان پساب تولیدی تصفیه خانه [...]