بخش تولید و صنعت استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان با اشاره به راهکارهای بخش تولید و [...]