حیات بخشی به روستای بزین با برقراری آب شرب

حیات بخشی به روستای بزین با برقراری آب شرب [...]