بهره برداری از ۱۲ مرکز تصفیه آب در امسال

رییس جمهوری با اشاره به بهره مندی ۹۹.۹ درصد جمعیت [...]