به حراست از محیط زیست خلیج فارس متعهدیم

رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز ملی خلیج فارس [...]