تاثیر پساب نفت و گاز بر روی جمعیت میکروبی آبها

در سال‌های اخیر استخراج گاز طبیعی و نفت و پساب [...]