تخلیه پساب های صنعتی در بیابان های سرخه

سرخه- تخلیه پساب های صنعتی یک واحد تولیدی در جنوب [...]