تصفیه پساب واحدهای تولید الکل

پساب واحدهای تولید الکل به دلیل BOD و COD [...]