تصفیه پساب آب پنیر با استفاده از سیستم الکتروشیمیایی میکروبی

گروهی از محققین دانشگاه‌ علم و صنعت و تربیت مدرس، [...]