تصفیه پساب نساجی حاوی مواد رنگزای بازیک به روش انعقاد الکتریکی

صنایع نساجی یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط [...]