تعویض و نوسازی شبکه آب و فاضلاب روستاهای شهرستان پیشوا

عملیات اصلاح شبکه آب رسانی فادر روستاهای زواره بید،جلیل [...]