تغییر روش پرورش میگو با بیوفلاک

شرکت تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی (Charoen Pokphands Foods (CPF [...]