توجه نامزدهای ریاست جمهوری به منابع آبی کشور

توجه نامزدهای ریاست جمهوری به منابع آبی کشور بسیار کم [...]